Зорилго, Зорилт

Зорилго зорилт

Волейболын спортыг зөв тоглож сургах, биеийн болон оюутны чадамжийг дээшлүүлэх зорилготой.