Дүрэм журам

Дүрэм журам

# Нэр Батлагдсан огноо, тушаал Татах
1 Удирдах зөвлөлийн дүрэм 2017.06.14 УЗ-ийн тогтоол №09 Татах
2  Дүрэм 2017.06.14, УЗ-ийн тогтоол №08 Татах
3 Хөдөлмөрийн дотоод журам 2019.05.06, Захирлын тушаал №А/199 Татах
4  Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам 2019.05.01, ЭЗ-ийн тогтоол №09 Татах
5 ажилтан, суралцагчийн ёс зүйн дүрэм 2010.02.25, Захирлын тушаал №119 Татах
6  профессор багш ажиллуулах журам 2019.05.06 Захирлын тушаал №А/208 Татах
7  зөвлөх, гэрээт ба зочин профессор, цагийн багш ажиллуулах журам 2015.08.28 Захирлын тушаал №А/234 Татах
8  судалгааны лаборатори ажиллуулах журам 2020.08.26 Захирлын тушаал №А/204 Татах